કોંગ્રેસનાં હિંસક દેખાવો નિંદનીય છે.કોંગ્રેસ દ્વારા એકબાજુ તોડફોડ કરવી, તોફાન અને હિંસક વરવું પ્રદર્શન કરવું. બીજી બાજુ લોકશાહીની વાત કરવી અને સરકાર સામે લોકશાહી વિરૂદ્ધના આક્ષેપો કરવાં એતો “ગાંડી ડાહીને શિખામણ આપે “ તેવો ઘાટ કોંગ્રેસે કર્યો છે. - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસનાં હિંસક દેખાવો નિંદનીય છે.કોંગ્રેસ દ્વારા એકબાજુ તોડફોડ કરવી, તોફાન અને હિંસક વરવું પ્રદર્શન કરવું. બીજી બાજુ લોકશાહીની વાત કરવી અને સરકાર સામે લોકશાહી વિરૂદ્ધના આક્ષેપો કરવાં એતો “ગાંડી ડાહીને શિખામણ આપે “ તેવો ઘાટ કોંગ્રેસે કર્યો છે. - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

કોંગ્રેસનાં હિંસક દેખાવો નિંદનીય છે.કોંગ્રેસ દ્વારા એકબાજુ તોડફોડ કરવી, તોફાન અને હિંસક વરવું પ્રદર્શન કરવું. બીજી બાજુ લોકશાહીની વાત કરવી અને સરકાર સામે લોકશાહી વિરૂદ્ધના આક્ષેપો કરવાં એતો “ગાંડી ડાહીને શિખામણ આપે “ તેવો ઘાટ કોંગ્રેસે કર્યો છે. - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

Let's Connect

sm2p0