ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૭ તા. ૨૧-૨૨ એપ્રિલે સોમનાથ ખાતે ભાજપાની પ્રદેશ કારોબારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ શાહ તા. ૨૨ એપ્રિલે સમાપન માર્ગદર્શન આપશે. વધુ વાંચવા: http://bit.ly/2om61YY

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૭
તા. ૨૧-૨૨ એપ્રિલે સોમનાથ ખાતે ભાજપાની પ્રદેશ કારોબારી
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ શાહ તા. ૨૨ એપ્રિલે સમાપન માર્ગદર્શન આપશે.
વધુ વાંચવા: http://bit.ly/2om61YY

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૭ તા. ૨૧-૨૨ એપ્રિલે સોમનાથ ખાતે ભાજપાની પ્રદેશ કારોબારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ શાહ તા. ૨૨ એપ્રિલે સમાપન માર્ગદર્શન આપશે. વધુ વાંચવા: http://bit.ly/2om61YY

Let's Connect

sm2p0