ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ - તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૭ ગુજરાતની જનતાનો મૂડ હંમેશા એન્ટી કોંગ્રેસ રહ્યો છે અને ગુજરાતમાં કયારેય ત્રીજી પાર્ટી કે મોરચો સફળ થયો નથી વધુ વાંચવા : http://bit.ly/2nVlOO0

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ - તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૭
ગુજરાતની જનતાનો મૂડ હંમેશા એન્ટી કોંગ્રેસ રહ્યો છે અને
ગુજરાતમાં કયારેય ત્રીજી પાર્ટી કે મોરચો સફળ થયો નથી
વધુ વાંચવા : http://bit.ly/2nVlOO0

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ - તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૭ ગુજરાતની જનતાનો મૂડ હંમેશા એન્ટી કોંગ્રેસ રહ્યો છે અને ગુજરાતમાં કયારેય ત્રીજી પાર્ટી કે મોરચો સફળ થયો નથી વધુ વાંચવા : http://bit.ly/2nVlOO0

Let's Connect

sm2p0