ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ - તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૭ ભાજપ સ્થાપના દિને, કોંગ્રેસ મુક્ત દિશામાં..... વધુ વાંચવા : http://bit.ly/2p83vWd

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ - તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૭
ભાજપ સ્થાપના દિને, કોંગ્રેસ મુક્ત દિશામાં.....
વધુ વાંચવા : http://bit.ly/2p83vWd

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ - તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૭ ભાજપ સ્થાપના દિને, કોંગ્રેસ મુક્ત દિશામાં..... વધુ વાંચવા : http://bit.ly/2p83vWd

Let's Connect

sm2p0