દેશમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે જૂની મિત્રતા નિભાવતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી એ ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વમંત્રી અને ઊંઝા ના લોકલાડીલા પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી નારણભાઇ પટેલ (નારાણકાકા) ની તેમજ તેમના પરિવારના સ્વાસ્થ્યની પૃચ્છા કરી હતી તેનો ટેલિફોનિક સંવાદ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે જૂની મિત્રતા નિભાવતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી એ ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વમંત્રી અને ઊંઝા ના લોકલાડીલા પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી નારણભાઇ પટેલ (નારાણકાકા) ની તેમજ તેમના પરિવારના સ્વાસ્થ્યની પૃચ્છા કરી હતી તેનો ટેલિફોનિક સંવાદ

દેશમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે જૂની મિત્રતા નિભાવતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી એ ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વમંત્રી અને ઊંઝા ના લોકલાડીલા પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી નારણભાઇ પટેલ (નારાણકાકા) ની તેમજ તેમના પરિવારના સ્વાસ્થ્યની પૃચ્છા કરી હતી તેનો ટેલિફોનિક સંવાદ

Let's Connect

sm2p0