આપણું ગુજરાત, વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - દા३ની હેરફેર કરતા વાહનોને કાયમી સરકારી મિલકત તરીકે જપ્ત કરવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આપણું ગુજરાત, વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - દા३ની હેરફેર કરતા વાહનોને કાયમી સરકારી મિલકત તરીકે જપ્ત કરવામાં આવશે

આપણું ગુજરાત, વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - દા३ની હેરફેર કરતા વાહનોને કાયમી સરકારી મિલકત તરીકે જપ્ત કરવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0