"ગુજરાતમાં સરકાર-સંગઠને હંમેશા પરિશ્રમી અને પરિણામલક્ષી કામગીરી કરી છે." - શ્રી અમિતભાઈ શાહ, ભાજપા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ગુજરાતમાં સરકાર-સંગઠને હંમેશા પરિશ્રમી અને પરિણામલક્ષી કામગીરી કરી છે." - શ્રી અમિતભાઈ શાહ, ભાજપા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ

"ગુજરાતમાં સરકાર-સંગઠને હંમેશા પરિશ્રમી અને પરિણામલક્ષી કામગીરી કરી છે." - શ્રી અમિતભાઈ શાહ, ભાજપા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ

Let's Connect

sm2p0