સ્વસ્થ પશુપાલન, સ્વસ્થ ખેતી - દૂધમાં ભેળવવામાં આવતા નુકસાનકર્તા રસાયણોને અટકાવવા માટે નવી નેનો ટેક્નોલોજી આધારિત ટેસ્ટ કરાશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્વસ્થ પશુપાલન, સ્વસ્થ ખેતી - દૂધમાં ભેળવવામાં આવતા નુકસાનકર્તા રસાયણોને અટકાવવા માટે નવી નેનો ટેક્નોલોજી આધારિત ટેસ્ટ કરાશે.

સ્વસ્થ પશુપાલન, સ્વસ્થ ખેતી - દૂધમાં ભેળવવામાં આવતા નુકસાનકર્તા રસાયણોને અટકાવવા માટે નવી નેનો ટેક્નોલોજી આધારિત ટેસ્ટ કરાશે.

Let's Connect

sm2p0