રૂપાણી-વાઘાણીના નેતૃૃત્વની જીત, દલિતો-ખેડૂતો-આદિવાસીઓ-ગરીબોની જીત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી-વાઘાણીના નેતૃૃત્વની જીત, દલિતો-ખેડૂતો-આદિવાસીઓ-ગરીબોની જીત

રૂપાણી-વાઘાણીના નેતૃૃત્વની જીત, દલિતો-ખેડૂતો-આદિવાસીઓ-ગરીબોની જીત

Let's Connect

sm2p0