હિંસા કરનારા અસામાજીક તત્વોને સાંખી લેવાશે નહી અને આ હિંસામાં ઉશ્કેરણી કરનારા નેતાઓ આજે કેવી રીતે ક્યા ફરે છે તે બધા જાણે છે. - નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતીનભાઇ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

હિંસા કરનારા અસામાજીક તત્વોને સાંખી લેવાશે નહી અને આ હિંસામાં ઉશ્કેરણી કરનારા નેતાઓ આજે કેવી રીતે ક્યા ફરે છે તે બધા જાણે છે.
- નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતીનભાઇ પટેલ

હિંસા કરનારા અસામાજીક તત્વોને સાંખી લેવાશે નહી અને આ હિંસામાં ઉશ્કેરણી કરનારા નેતાઓ આજે કેવી રીતે ક્યા ફરે છે તે બધા જાણે છે. - નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતીનભાઇ પટેલ

Let's Connect

sm2p0