સસ્તી, ગુણવત્તાયુક્ત અને સમાજના છેવાડાના માણસને પણ પોસાઈ શકે તેવી દવાઓની પ્રાપ્તિ તરફ ગુજરાત સરકારની એક શરૂઆત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સસ્તી, ગુણવત્તાયુક્ત અને સમાજના છેવાડાના માણસને પણ પોસાઈ શકે તેવી દવાઓની પ્રાપ્તિ તરફ ગુજરાત સરકારની એક શરૂઆત

સસ્તી, ગુણવત્તાયુક્ત અને સમાજના છેવાડાના માણસને પણ પોસાઈ શકે તેવી દવાઓની પ્રાપ્તિ તરફ ગુજરાત સરકારની એક શરૂઆત

Let's Connect

sm2p0