આવો, સૌ સાથે મળીને થોડો સમય પડનારી તકલીફને અવગણીએ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આવો, સૌ સાથે મળીને
થોડો સમય પડનારી તકલીફને અવગણીએ

આવો, સૌ સાથે મળીને થોડો સમય પડનારી તકલીફને અવગણીએ

Let's Connect

sm2p0