"સ્વચ્છતામાં પ્રભુતા" ......ગુજરાતે આપી અગ્રતા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સ્વચ્છતામાં પ્રભુતા" ......ગુજરાતે આપી અગ્રતા

"સ્વચ્છતામાં પ્રભુતા" ......ગુજરાતે આપી અગ્રતા

Let's Connect

sm2p0