કોંગ્રેસ અને વિપક્ષે ભારતના મહાપુરૂષોના ઇતિહાસને ભૂંસી નાખવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. વિપક્ષોએ લોખંડી પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ, વિર સાવરકર, તથા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરને હાંસિયામાં ધકેલવાનું કામ કર્યું છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ અને વિપક્ષે ભારતના મહાપુરૂષોના ઇતિહાસને ભૂંસી નાખવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. વિપક્ષોએ લોખંડી પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ, વિર સાવરકર, તથા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરને હાંસિયામાં ધકેલવાનું કામ કર્યું છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

કોંગ્રેસ અને વિપક્ષે ભારતના મહાપુરૂષોના ઇતિહાસને ભૂંસી નાખવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. વિપક્ષોએ લોખંડી પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ, વિર સાવરકર, તથા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરને હાંસિયામાં ધકેલવાનું કામ કર્યું છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0