દિલ્હીમાં દરેક પ્રશ્નો મોદી સરકાર ઉપર નાખવા ટેવાયેલ કેજરીવાલે આતંકવાદીઓની તરફેણ કરી છે માટે ગુજરાતમાં ચારે તરફથી વિરોધ થઇ રહ્યો ત્યારે અમીત શાહ અને ભાજપ ઉપર દોષનો ટોપલો નાખવાનો બાલીસ પ્રયાસ છે. ગુજરાત આવવાનું બંધ કરે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દિલ્હીમાં દરેક પ્રશ્નો મોદી સરકાર ઉપર નાખવા ટેવાયેલ કેજરીવાલે આતંકવાદીઓની તરફેણ કરી છે માટે ગુજરાતમાં ચારે તરફથી વિરોધ થઇ રહ્યો ત્યારે અમીત શાહ અને ભાજપ ઉપર દોષનો ટોપલો નાખવાનો બાલીસ પ્રયાસ છે. ગુજરાત આવવાનું બંધ કરે.

દિલ્હીમાં દરેક પ્રશ્નો મોદી સરકાર ઉપર નાખવા ટેવાયેલ કેજરીવાલે આતંકવાદીઓની તરફેણ કરી છે માટે ગુજરાતમાં ચારે તરફથી વિરોધ થઇ રહ્યો ત્યારે અમીત શાહ અને ભાજપ ઉપર દોષનો ટોપલો નાખવાનો બાલીસ પ્રયાસ છે. ગુજરાત આવવાનું બંધ કરે.

Let's Connect

sm2p0