રાજયસભાની ચૂંટણી આવી રહી હોવાથી શ્રી શક્તિસિંહે પોતાની સક્રિયતા બતાવવા જ માત્ર આ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ લાગે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજયસભાની ચૂંટણી આવી રહી હોવાથી શ્રી શક્તિસિંહે પોતાની સક્રિયતા બતાવવા જ માત્ર આ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ લાગે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

રાજયસભાની ચૂંટણી આવી રહી હોવાથી શ્રી શક્તિસિંહે પોતાની સક્રિયતા બતાવવા જ માત્ર આ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ લાગે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0