લોકડાઉન દરમિયાન ગુજરાતનો કોઈપણ વ્યક્તિ ભૂખ્યો ન રહે તે અમારુ લક્ષ્ય હતું. પળેપળ ગુજરાતની સ્થિતિ પર સંપૂર્ણ નજર રાખી રહ્યાં છીએ. કોરોનાની મહામારીમાંથી બહાર આવીને આપણે સૌ સાથે મળીને ફરી ગુજરાતને ધબકતું અને ધમધમતું બનાવીશું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોકડાઉન દરમિયાન ગુજરાતનો કોઈપણ વ્યક્તિ ભૂખ્યો ન રહે તે અમારુ લક્ષ્ય હતું. પળેપળ ગુજરાતની સ્થિતિ પર સંપૂર્ણ નજર રાખી રહ્યાં છીએ. કોરોનાની મહામારીમાંથી બહાર આવીને આપણે સૌ સાથે મળીને ફરી ગુજરાતને ધબકતું અને ધમધમતું બનાવીશું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

લોકડાઉન દરમિયાન ગુજરાતનો કોઈપણ વ્યક્તિ ભૂખ્યો ન રહે તે અમારુ લક્ષ્ય હતું. પળેપળ ગુજરાતની સ્થિતિ પર સંપૂર્ણ નજર રાખી રહ્યાં છીએ. કોરોનાની મહામારીમાંથી બહાર આવીને આપણે સૌ સાથે મળીને ફરી ગુજરાતને ધબકતું અને ધમધમતું બનાવીશું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0