માર્ગ મકાન મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ દ્રારા તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ “મુખ્યમંત્રશ્રી ગ્રામ સડક યોજના” અંતર્ગત પંચાયત હસ્તકનો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાનો બાવળી ગામથી રાજ રાજેશ્વરી ચામુંડા માતાજી મંદિર સુધીના નોનપ્લાન રસ્તો રૂ.૫૩ લાખનો રોડ મંજુર કરવામાં આવ્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માર્ગ મકાન મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ દ્રારા તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ “મુખ્યમંત્રશ્રી ગ્રામ સડક યોજના” અંતર્ગત પંચાયત હસ્તકનો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાનો બાવળી ગામથી રાજ રાજેશ્વરી ચામુંડા માતાજી મંદિર સુધીના નોનપ્લાન રસ્તો રૂ.૫૩ લાખનો રોડ મંજુર કરવામાં આવ્યો.

માર્ગ મકાન મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ દ્રારા તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ “મુખ્યમંત્રશ્રી ગ્રામ સડક યોજના” અંતર્ગત પંચાયત હસ્તકનો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાનો બાવળી ગામથી રાજ રાજેશ્વરી ચામુંડા માતાજી મંદિર સુધીના નોનપ્લાન રસ્તો રૂ.૫૩ લાખનો રોડ મંજુર કરવામાં આવ્યો.

Let's Connect

sm2p0