ભરૂચ જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં દેશભક્તિ ગીત ગાતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભરૂચ જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં દેશભક્તિ ગીત ગાતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

ભરૂચ જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં દેશભક્તિ ગીત ગાતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0