આજે પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અમદાવાદ ખાતે પ્રી-પેઇડ ઓટોરિક્ષા સર્વિસનો પ્રારંભ કરાવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજે પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અમદાવાદ ખાતે પ્રી-પેઇડ ઓટોરિક્ષા સર્વિસનો પ્રારંભ કરાવશે.

આજે પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અમદાવાદ ખાતે પ્રી-પેઇડ ઓટોરિક્ષા સર્વિસનો પ્રારંભ કરાવશે.

Let's Connect

sm2p0