"સંગઠન ગઢે ચલો,સુપન્થ પર બઢે ચલો" સંગઠનનો વ્યાપ વધારવા પ્રશિક્ષિત અને કેડરબેઝ કાર્યકર્તા ઘડવા અત્યંત જરૂરી છે.ભારતીય જનતા પાર્ટી અન્ય પાર્ટી થી જુદી પાર્ટી છે.વડોદરા જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં સંબોધન કરતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સંગઠન ગઢે ચલો,સુપન્થ પર બઢે ચલો" સંગઠનનો વ્યાપ વધારવા પ્રશિક્ષિત અને કેડરબેઝ કાર્યકર્તા ઘડવા અત્યંત જરૂરી છે.ભારતીય જનતા પાર્ટી અન્ય પાર્ટી થી જુદી પાર્ટી છે.વડોદરા જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં સંબોધન કરતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

"સંગઠન ગઢે ચલો,સુપન્થ પર બઢે ચલો" સંગઠનનો વ્યાપ વધારવા પ્રશિક્ષિત અને કેડરબેઝ કાર્યકર્તા ઘડવા અત્યંત જરૂરી છે.ભારતીય જનતા પાર્ટી અન્ય પાર્ટી થી જુદી પાર્ટી છે.વડોદરા જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં સંબોધન કરતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0