માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજકોટના પૂર્વ મેયર સ્વર્ગસ્થ વિનોદભાઈ શેઠના ધર્મપત્નીના ઘરે જઈને ખબર અંતર પૂછેલા હતા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજકોટના પૂર્વ મેયર સ્વર્ગસ્થ વિનોદભાઈ શેઠના ધર્મપત્નીના ઘરે જઈને ખબર અંતર પૂછેલા હતા

માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજકોટના પૂર્વ મેયર સ્વર્ગસ્થ વિનોદભાઈ શેઠના ધર્મપત્નીના ઘરે જઈને ખબર અંતર પૂછેલા હતા

Let's Connect

sm2p0