રુપલાજી ૬:૧૦ વાગ્યે પ્રદેશ બેઠક --------- પ્રચાર , પ્રવાસ , સંમેલન - કેન્દ્ર , રાજ્ય સરકારની ઉપલબ્ધી માટેના કાર્યક્રમો - બે વર્ષે સ્પીડ - લોકાર્પણ ગ્રાન્ટમાંથી થયેલી બાબતનું - ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમો ગોઠવવા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રુપલાજી
૬:૧૦ વાગ્યે

પ્રદેશ બેઠક
---------
પ્રચાર , પ્રવાસ , સંમેલન
- કેન્દ્ર , રાજ્ય સરકારની ઉપલબ્ધી માટેના કાર્યક્રમો
- બે વર્ષે સ્પીડ
- લોકાર્પણ ગ્રાન્ટમાંથી થયેલી બાબતનું
- ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમો ગોઠવવા

રુપલાજી ૬:૧૦ વાગ્યે પ્રદેશ બેઠક --------- પ્રચાર , પ્રવાસ , સંમેલન - કેન્દ્ર , રાજ્ય સરકારની ઉપલબ્ધી માટેના કાર્યક્રમો - બે વર્ષે સ્પીડ - લોકાર્પણ ગ્રાન્ટમાંથી થયેલી બાબતનું - ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમો ગોઠવવા

Let's Connect

sm2p0