ગાંધીનગર ખાતે સમગ્ર ગુજરાતના જૈન સંઘપતિઓ અને શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા જૈન સમાજને લઘુમતિનો દરજજો આપવા બદલ પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું .

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે સમગ્ર ગુજરાતના જૈન સંઘપતિઓ અને શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા જૈન સમાજને લઘુમતિનો દરજજો આપવા બદલ પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું .

ગાંધીનગર ખાતે સમગ્ર ગુજરાતના જૈન સંઘપતિઓ અને શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા જૈન સમાજને લઘુમતિનો દરજજો આપવા બદલ પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું .

Let's Connect

sm2p0