જય! જય! ગરવી ગુજરાત! દીપે અરુણું પ્રભાત જય ! જય ! ગરવી ગુજરાત ! ધ્વજ પ્રકાશશે ઝળળળળ કસુંબી, પ્રેમશૌર્યઅંકિત, તું ભણવ ભણવ નિજ સંતતિ સહુને પ્રેમભક્તિની રીત, ઊંચી તુજ સુંદર જાત, જય ! જય ! ગરવી ગુજરાત !

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જય! જય! ગરવી ગુજરાત!
દીપે અરુણું પ્રભાત
જય ! જય ! ગરવી ગુજરાત !
ધ્વજ પ્રકાશશે ઝળળળળ કસુંબી, પ્રેમશૌર્યઅંકિત,
તું ભણવ ભણવ નિજ સંતતિ સહુને પ્રેમભક્તિની રીત,
ઊંચી તુજ સુંદર જાત,
જય ! જય ! ગરવી ગુજરાત !

જય! જય! ગરવી ગુજરાત! દીપે અરુણું પ્રભાત જય ! જય ! ગરવી ગુજરાત ! ધ્વજ પ્રકાશશે ઝળળળળ કસુંબી, પ્રેમશૌર્યઅંકિત, તું ભણવ ભણવ નિજ સંતતિ સહુને પ્રેમભક્તિની રીત, ઊંચી તુજ સુંદર જાત, જય ! જય ! ગરવી ગુજરાત !

Let's Connect

sm2p0