પોતાના ધારાસભ્યોને સાચવવામાં નિષ્ફળ નીવડેલી કોંગ્રેસ વારંવાર ભાજપ પર આક્ષેપ કરે છે તેને હું ફગાવું છું. નેતૃત્વ વિહોણી કોંગ્રેસે પોતાના બચાવ માટે માત્ર ભાજપ પર જ આક્ષેપ કરવા હોય તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે પોતાની દુકાન બંધ કરી દેવી જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પોતાના ધારાસભ્યોને સાચવવામાં નિષ્ફળ નીવડેલી કોંગ્રેસ વારંવાર ભાજપ પર આક્ષેપ કરે છે તેને હું ફગાવું છું. નેતૃત્વ વિહોણી કોંગ્રેસે પોતાના બચાવ માટે માત્ર ભાજપ પર જ આક્ષેપ કરવા હોય તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે પોતાની દુકાન બંધ કરી દેવી જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

પોતાના ધારાસભ્યોને સાચવવામાં નિષ્ફળ નીવડેલી કોંગ્રેસ વારંવાર ભાજપ પર આક્ષેપ કરે છે તેને હું ફગાવું છું. નેતૃત્વ વિહોણી કોંગ્રેસે પોતાના બચાવ માટે માત્ર ભાજપ પર જ આક્ષેપ કરવા હોય તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે પોતાની દુકાન બંધ કરી દેવી જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0