સમયની સાથે ચાલીને સમસ્યાનું નિરાકરણ એ આપણો મંત્ર છે, એટલા માટે જ વિકાસ શક્ય છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સમયની સાથે ચાલીને સમસ્યાનું નિરાકરણ એ આપણો મંત્ર છે, એટલા માટે જ વિકાસ શક્ય છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સમયની સાથે ચાલીને સમસ્યાનું નિરાકરણ એ આપણો મંત્ર છે, એટલા માટે જ વિકાસ શક્ય છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0