ગુજરાત પ્રદેશ સંગઠન ભાજપ નાં મહામંત્રી આદરણીય શ્રી કે.સી.પટેલ પ્રદેશ સંગઠન સહરચનાં નાં ગુજરાત નાં ઈન્ચાર્જ બનવા બદલ અભિનંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત પ્રદેશ સંગઠન ભાજપ નાં મહામંત્રી આદરણીય શ્રી કે.સી.પટેલ પ્રદેશ સંગઠન સહરચનાં નાં ગુજરાત નાં ઈન્ચાર્જ બનવા બદલ અભિનંદન

ગુજરાત પ્રદેશ સંગઠન ભાજપ નાં મહામંત્રી આદરણીય શ્રી કે.સી.પટેલ પ્રદેશ સંગઠન સહરચનાં નાં ગુજરાત નાં ઈન્ચાર્જ બનવા બદલ અભિનંદન

Let's Connect

sm2p0