માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા આરોગ્ય વિભાગના વિવિધ વિકાસના કામોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત/ ભૂમિપૂજન/ લોકાર્પણ કરતાનાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા આરોગ્ય વિભાગના વિવિધ વિકાસના કામોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત/ ભૂમિપૂજન/ લોકાર્પણ કરતાનાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા આરોગ્ય વિભાગના વિવિધ વિકાસના કામોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત/ ભૂમિપૂજન/ લોકાર્પણ કરતાનાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

Let's Connect

sm2p0