'જય હિન્દ' અને 'ભારત માતા કી જય' નાં નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું લાલકિલ્લાનું પ્રાંગણ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'જય હિન્દ' અને 'ભારત માતા કી જય' નાં નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું લાલકિલ્લાનું પ્રાંગણ

'જય હિન્દ' અને 'ભારત માતા કી જય' નાં નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું લાલકિલ્લાનું પ્રાંગણ

Let's Connect

sm2p0