બારડોલી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આદિજાતી વિકાસ વિભાગ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ અને સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે હળપતિ સમાજના લાભો, વિધવા – વૃધ્ધ પેન્શનના લાભો અને આદિજાતી સમાજના સામુહિક વિકાસના કામોના મંજૂરીપત્રોનો વિતરણ સમારોહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

બારડોલી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આદિજાતી વિકાસ વિભાગ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ અને સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે હળપતિ સમાજના લાભો, વિધવા – વૃધ્ધ પેન્શનના લાભો અને આદિજાતી સમાજના સામુહિક વિકાસના કામોના મંજૂરીપત્રોનો વિતરણ સમારોહ

બારડોલી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આદિજાતી વિકાસ વિભાગ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ અને સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે હળપતિ સમાજના લાભો, વિધવા – વૃધ્ધ પેન્શનના લાભો અને આદિજાતી સમાજના સામુહિક વિકાસના કામોના મંજૂરીપત્રોનો વિતરણ સમારોહ

Let's Connect

sm2p0