અમદાવાદ - મુંબઈ વચ્ચે આજથી શરુ થઇ રહેલી તેજસ એક્સપ્રેસ મુસાફરોને આપશે સુખદ અને ઝડપી મુસાફરીનો આનંદ. નવી ટ્રેનના મુસાફરોને મળશે વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ જેવી કે ઓન-બોર્ડ ઈન્ફોટેનમેન્ટ, ની:શુલ્ક મુસાફરી વીમો તેમજ ટ્રેનના વિલંબ પર વળતર.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ - મુંબઈ વચ્ચે આજથી શરુ થઇ રહેલી તેજસ એક્સપ્રેસ મુસાફરોને આપશે સુખદ અને ઝડપી મુસાફરીનો આનંદ.

નવી ટ્રેનના મુસાફરોને મળશે વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ જેવી કે ઓન-બોર્ડ ઈન્ફોટેનમેન્ટ, ની:શુલ્ક મુસાફરી વીમો તેમજ ટ્રેનના વિલંબ પર વળતર.

અમદાવાદ - મુંબઈ વચ્ચે આજથી શરુ થઇ રહેલી તેજસ એક્સપ્રેસ મુસાફરોને આપશે સુખદ અને ઝડપી મુસાફરીનો આનંદ. નવી ટ્રેનના મુસાફરોને મળશે વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ જેવી કે ઓન-બોર્ડ ઈન્ફોટેનમેન્ટ, ની:શુલ્ક મુસાફરી વીમો તેમજ ટ્રેનના વિલંબ પર વળતર.

Let's Connect

sm2p0