પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આગામી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ અને વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ - સ:ઇન્ચાર્જ તથા વિધાનસભા બેઠકના ઇન્ચાર્જ - સ:ઇન્ચાર્જ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આગામી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ અને વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ - સ:ઇન્ચાર્જ તથા વિધાનસભા બેઠકના ઇન્ચાર્જ - સ:ઇન્ચાર્જ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આગામી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ અને વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ - સ:ઇન્ચાર્જ તથા વિધાનસભા બેઠકના ઇન્ચાર્જ - સ:ઇન્ચાર્જ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0