નેતા વિહોણી, નીતિ વિહોણી અને નિયત વિહોણી કોંગ્રેસ સમગ્ર ભારતમાંથી નેસ્તનાબૂદ થઇ રહી છે ત્યારે આવનારા પરાજયની બીકમાં શું બોલે છે એનું એને જ ભાન નથી. ગુજરાતમાં શું વિકાસ થયો છે એવું રાહુલ ગાંધી પૂછે ત્યારે એમને પૂછવાનું મન થાય કે, નર્મદા બંધ જેવો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ એમની સરકારના શાસનમાં કેમ પૂર્ણ ન થયો ? કેમ ગુજરાત હિંસા અને રમખાણોમાં અટવાયેલું રહ્યું? આજે વિશ્વભરમાં 'ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હબ' બની ચૂકેલું ગુજરાત કેમ એમના શાસનમાં વિકસિત ન થયું? કેમ આ બધા પ્રશ્નો પર કોંગ્રેસ મૌન છે ?

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નેતા વિહોણી, નીતિ વિહોણી અને નિયત વિહોણી કોંગ્રેસ સમગ્ર ભારતમાંથી નેસ્તનાબૂદ થઇ રહી છે ત્યારે આવનારા પરાજયની બીકમાં શું બોલે છે એનું એને જ ભાન નથી. ગુજરાતમાં શું વિકાસ થયો છે એવું રાહુલ ગાંધી પૂછે ત્યારે એમને પૂછવાનું મન થાય કે, નર્મદા બંધ જેવો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ એમની સરકારના શાસનમાં કેમ પૂર્ણ ન થયો ? કેમ ગુજરાત હિંસા અને રમખાણોમાં અટવાયેલું રહ્યું? આજે વિશ્વભરમાં 'ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હબ' બની ચૂકેલું ગુજરાત કેમ એમના શાસનમાં વિકસિત ન થયું? કેમ આ બધા પ્રશ્નો પર કોંગ્રેસ મૌન છે ?

નેતા વિહોણી, નીતિ વિહોણી અને નિયત વિહોણી કોંગ્રેસ સમગ્ર ભારતમાંથી નેસ્તનાબૂદ થઇ રહી છે ત્યારે આવનારા પરાજયની બીકમાં શું બોલે છે એનું એને જ ભાન નથી. ગુજરાતમાં શું વિકાસ થયો છે એવું રાહુલ ગાંધી પૂછે ત્યારે એમને પૂછવાનું મન થાય કે, નર્મદા બંધ જેવો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ એમની સરકારના શાસનમાં કેમ પૂર્ણ ન થયો ? કેમ ગુજરાત હિંસા અને રમખાણોમાં અટવાયેલું રહ્યું? આજે વિશ્વભરમાં 'ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હબ' બની ચૂકેલું ગુજરાત કેમ એમના શાસનમાં વિકસિત ન થયું? કેમ આ બધા પ્રશ્નો પર કોંગ્રેસ મૌન છે ?

Let's Connect

sm2p0