ગુજરાતમાં હવે કોંગ્રેસની કેડ ભાંગી ચુકી છે. ચૂંટણીની રેસમાં જીતવું તો દૂર રહ્યું, દોડવાની પણ હવે કોંગ્રેસની ક્ષમતા નથી. જયારે, ભારતીય જનતા પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે જે 'વ્યક્તિ સે બડા દલ ઔર દલ સે બડા દેશ' એ પ્રકારે કાર્ય કરે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રજાની નાડ પારખે છે, પ્રજાના સુખ-દુઃખ, સપના અને આકાંક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ય કરે છે. ગુજરાતમાં ચૂંટણીનું પરિણામ સ્પષ્ટ છે- સરકાર બનશે તો ભાજપની. કોંગ્રેસમુક્ત ભારત એ હકીકત બનવા જઈ રહેલી બાબત છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં હવે કોંગ્રેસની કેડ ભાંગી ચુકી છે. ચૂંટણીની રેસમાં જીતવું તો દૂર રહ્યું, દોડવાની પણ હવે કોંગ્રેસની ક્ષમતા નથી. જયારે, ભારતીય જનતા પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે જે 'વ્યક્તિ સે બડા દલ ઔર દલ સે બડા દેશ' એ પ્રકારે કાર્ય કરે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રજાની નાડ પારખે છે, પ્રજાના સુખ-દુઃખ, સપના અને આકાંક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ય કરે છે. ગુજરાતમાં ચૂંટણીનું પરિણામ સ્પષ્ટ છે- સરકાર બનશે તો ભાજપની. કોંગ્રેસમુક્ત ભારત એ હકીકત બનવા જઈ રહેલી બાબત છે.

ગુજરાતમાં હવે કોંગ્રેસની કેડ ભાંગી ચુકી છે. ચૂંટણીની રેસમાં જીતવું તો દૂર રહ્યું, દોડવાની પણ હવે કોંગ્રેસની ક્ષમતા નથી. જયારે, ભારતીય જનતા પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે જે 'વ્યક્તિ સે બડા દલ ઔર દલ સે બડા દેશ' એ પ્રકારે કાર્ય કરે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રજાની નાડ પારખે છે, પ્રજાના સુખ-દુઃખ, સપના અને આકાંક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ય કરે છે. ગુજરાતમાં ચૂંટણીનું પરિણામ સ્પષ્ટ છે- સરકાર બનશે તો ભાજપની. કોંગ્રેસમુક્ત ભારત એ હકીકત બનવા જઈ રહેલી બાબત છે.

Let's Connect

sm2p0