ભારત બંધના નામે કોંગ્રેસની ગુંડાગીરી બસોને રોકવામાં આવી, ટાયર સળગાવવામાં આવ્યાં, બેંકોને બળજબરીપૂર્વક બંધ કરાવી બેંક કર્મચારીઓને ધમકાવવામાં આવ્યા. સરકારી બસોને રોકવામાં આવી અને જાહેર મિલકતોને તોડફોડ કરી ભયનો માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો.

BharatBandh

ભારત બંધના નામે કોંગ્રેસની ગુંડાગીરી

બસોને રોકવામાં આવી, ટાયર સળગાવવામાં આવ્યાં, બેંકોને બળજબરીપૂર્વક બંધ કરાવી બેંક કર્મચારીઓને ધમકાવવામાં આવ્યા. સરકારી બસોને રોકવામાં આવી અને જાહેર મિલકતોને તોડફોડ કરી ભયનો માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો.
#BharatBandh

ભારત બંધના નામે કોંગ્રેસની ગુંડાગીરી બસોને રોકવામાં આવી, ટાયર સળગાવવામાં આવ્યાં, બેંકોને બળજબરીપૂર્વક બંધ કરાવી બેંક કર્મચારીઓને ધમકાવવામાં આવ્યા. સરકારી બસોને રોકવામાં આવી અને જાહેર મિલકતોને તોડફોડ કરી ભયનો માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો. #BharatBandh

Let's Connect

sm2p0