રાજયસભાની જાહેર થયેલ ચૂંટણીને આવકારું છું અને ભાજપ ગુજરાતમાં ત્રણ બેઠકો જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

PressByte

રાજયસભાની જાહેર થયેલ ચૂંટણીને આવકારું છું અને ભાજપ ગુજરાતમાં ત્રણ બેઠકો જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya
#PressByte

રાજયસભાની જાહેર થયેલ ચૂંટણીને આવકારું છું અને ભાજપ ગુજરાતમાં ત્રણ બેઠકો જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya #PressByte

Let's Connect

sm2p0