જયાં ભારત વિરોધી વિચારો અને ભારત વિરોધી ભાષણો થતાં હોય જયાં ભાગલાવાદી ભડકાઉ ભાષણો દ્વારા ભારત તોડોની વાત થતી હોય ત્યાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ જઈને જનતાને શું સંદેશો આપવામાં માંગે છે ? - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જયાં ભારત વિરોધી વિચારો અને ભારત વિરોધી ભાષણો થતાં હોય જયાં ભાગલાવાદી ભડકાઉ ભાષણો દ્વારા ભારત તોડોની વાત થતી હોય ત્યાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ જઈને જનતાને શું સંદેશો આપવામાં માંગે છે ? - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

જયાં ભારત વિરોધી વિચારો અને ભારત વિરોધી ભાષણો થતાં હોય જયાં ભાગલાવાદી ભડકાઉ ભાષણો દ્વારા ભારત તોડોની વાત થતી હોય ત્યાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ જઈને જનતાને શું સંદેશો આપવામાં માંગે છે ? - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0