કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ ચાવડાએ પૂ.મોરારીબાપુના કથન સામે આપેલ પ્રતિક્રિયા ને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ ચાવડાએ પૂ.મોરારીબાપુના કથન સામે આપેલ પ્રતિક્રિયા ને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ ચાવડાએ પૂ.મોરારીબાપુના કથન સામે આપેલ પ્રતિક્રિયા ને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0