અમદાવાદ ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

અમદાવાદ ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0