"સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો કોંગ્રેસનો વિરોધએ ‘ગરીબ વિરોધી’ અને ‘માનવતા વિરોધી’ કોંગ્રેસની માનસકિતાનું પ્રતિબિંબ છે." - Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો કોંગ્રેસનો વિરોધએ ‘ગરીબ વિરોધી’ અને ‘માનવતા વિરોધી’ કોંગ્રેસની માનસકિતાનું પ્રતિબિંબ છે." - Bharat Pandya

"સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો કોંગ્રેસનો વિરોધએ ‘ગરીબ વિરોધી’ અને ‘માનવતા વિરોધી’ કોંગ્રેસની માનસકિતાનું પ્રતિબિંબ છે." - Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0