"કોંગ્રેસે દેશની જનતાને ૬૦ વર્ષ સુધી ગેસની, કેરોસીનની, રેશનીંગની, ખાતરની લાઈનોમાં જ ઊભી રાખી હતી." - Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"કોંગ્રેસે દેશની જનતાને ૬૦ વર્ષ સુધી ગેસની, કેરોસીનની, રેશનીંગની, ખાતરની લાઈનોમાં જ ઊભી રાખી હતી." - Bharat Pandya

"કોંગ્રેસે દેશની જનતાને ૬૦ વર્ષ સુધી ગેસની, કેરોસીનની, રેશનીંગની, ખાતરની લાઈનોમાં જ ઊભી રાખી હતી." - Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0