"સામાન્ય નાગરિકની જેમ હીરાબાએ બેંકમાં જઈને "જનતાની સાથે સમતા", દેશમાં "પ્રામાણિકતા" અને કોમન મેન દીકરા પ્રત્યે "મમતા"નો સંદેશો આપ્યો છે." - Bharat Pandya, પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ, ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સામાન્ય નાગરિકની જેમ હીરાબાએ બેંકમાં જઈને "જનતાની સાથે સમતા", દેશમાં "પ્રામાણિકતા" અને કોમન મેન દીકરા પ્રત્યે "મમતા"નો સંદેશો આપ્યો છે." - Bharat Pandya, પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ, ગુજરાત

"સામાન્ય નાગરિકની જેમ હીરાબાએ બેંકમાં જઈને "જનતાની સાથે સમતા", દેશમાં "પ્રામાણિકતા" અને કોમન મેન દીકરા પ્રત્યે "મમતા"નો સંદેશો આપ્યો છે." - Bharat Pandya, પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ, ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0