પાલનપુર શહેર ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

BanasWelcomesCRPatil

BJP | BJP Gujarat,  BanasWelcomesCRPatil

પાલનપુર શહેર ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#BanasWelcomesCRPatil

પાલનપુર શહેર ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #BanasWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0