પાટણ તાલુકા ના વડુ ખાતે માલધારી સમાજ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી ભરતસિંહ ડાભી અને પાટણ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી મોહનભાઇ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

BanasWelcomesCRPatil

BJP | BJP Gujarat,  BanasWelcomesCRPatil

પાટણ તાલુકા ના વડુ ખાતે માલધારી સમાજ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી ભરતસિંહ ડાભી અને પાટણ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી મોહનભાઇ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#BanasWelcomesCRPatil

પાટણ તાલુકા ના વડુ ખાતે માલધારી સમાજ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી ભરતસિંહ ડાભી અને પાટણ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી મોહનભાઇ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #BanasWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0