ડીસા ખાતે સન્માન-સ્વાગત અને રક્તતુલા કાર્યક્રમમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી, બનાસકાંઠના જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ અને પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

BanasWelcomesCRPatil

BJP | BJP Gujarat,  BanasWelcomesCRPatil

ડીસા ખાતે સન્માન-સ્વાગત અને રક્તતુલા કાર્યક્રમમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી, બનાસકાંઠના જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ અને પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#BanasWelcomesCRPatil

ડીસા ખાતે સન્માન-સ્વાગત અને રક્તતુલા કાર્યક્રમમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી, બનાસકાંઠના જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ અને પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #BanasWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0