ભારતીય સેના દિવસ પર ખડેપગે દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરનારા શક્તિશાળી અને બહાદુર આપણા વીર સૈનિકોના બલિદાન, વીરતા અને અદમ્ય સાહસ ને સલામ

ArmyDay

ભારતીય સેના દિવસ પર ખડેપગે દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરનારા શક્તિશાળી અને બહાદુર આપણા વીર સૈનિકોના બલિદાન, વીરતા અને અદમ્ય સાહસ ને સલામ #ArmyDay

ભારતીય સેના દિવસ પર ખડેપગે દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરનારા શક્તિશાળી અને બહાદુર આપણા વીર સૈનિકોના બલિદાન, વીરતા અને અદમ્ય સાહસ ને સલામ #ArmyDay

Let's Connect

sm2p0