રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 ખેડૂતો રાજ્યમાં કોઈપણ જગ્યાએ પોતાની ખેતપેદાશો વેચી શકશે 👉 ખેડૂતો જિલ્લા બહારની સરકારી APMC, ખાનગી યાર્ડ, એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જથ્થાબંધ વ્યાપારીને ખેતપેદાશો વેચી શકશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉 ખેડૂતો રાજ્યમાં કોઈપણ જગ્યાએ પોતાની ખેતપેદાશો વેચી શકશે

👉 ખેડૂતો જિલ્લા બહારની સરકારી APMC, ખાનગી યાર્ડ, એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જથ્થાબંધ વ્યાપારીને ખેતપેદાશો વેચી શકશે
#GujaratFightsCovid19

રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 ખેડૂતો રાજ્યમાં કોઈપણ જગ્યાએ પોતાની ખેતપેદાશો વેચી શકશે 👉 ખેડૂતો જિલ્લા બહારની સરકારી APMC, ખાનગી યાર્ડ, એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જથ્થાબંધ વ્યાપારીને ખેતપેદાશો વેચી શકશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0