પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી ગાયિકા ગીતાબેન રબારીએ જણાવ્યું આરોગ્ય સેતુ એપનું મહત્વ કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે 'આરોગ્ય સેતુ' એપ ડાઉનલોડ કરો. બીજાને પણ એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્રેરિત કરો. આજે જ ડાઉનલોડ કરીએ : Android: play.google.com/store/apps/det… iOS: apps.apple.com/in/app/aarogya…

IndiaFightsCorona

પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી ગાયિકા ગીતાબેન રબારીએ જણાવ્યું આરોગ્ય સેતુ એપનું મહત્વ

કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે 'આરોગ્ય સેતુ' એપ ડાઉનલોડ કરો. બીજાને પણ એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્રેરિત કરો.

આજે જ ડાઉનલોડ કરીએ :

Android: play.google.com/store/apps/det…

iOS: apps.apple.com/in/app/aarogya…

#IndiaFightsCorona

પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી ગાયિકા ગીતાબેન રબારીએ જણાવ્યું આરોગ્ય સેતુ એપનું મહત્વ કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે 'આરોગ્ય સેતુ' એપ ડાઉનલોડ કરો. બીજાને પણ એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્રેરિત કરો. આજે જ ડાઉનલોડ કરીએ : Android: play.google.com/store/apps/det… iOS: apps.apple.com/in/app/aarogya… #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0