કોરોના સામેના યુદ્ધમાં 'ઢાલ' સમાન 'આરોગ્ય સેતુ' એપ Android: https://t.co/CeCPgyhbB7 iOS: https://t.co/UX32IWuVPg

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના સામેના યુદ્ધમાં 'ઢાલ' સમાન 'આરોગ્ય સેતુ' એપ

Android: https://t.co/CeCPgyhbB7

iOS: https://t.co/UX32IWuVPg

#IndiaFightsCorona

કોરોના સામેના યુદ્ધમાં 'ઢાલ' સમાન 'આરોગ્ય સેતુ' એપ Android: https://t.co/CeCPgyhbB7 iOS: https://t.co/UX32IWuVPg #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0